กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พูดเป็นนัย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: