กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พ่อแจ้แม่อู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: