กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พ่อลิ้นทอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: