กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: