กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มาเหนือเมฆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: