กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มีเส้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: