กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม้ร่มนกจับ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: