กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม้เบื่อไม้เมา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: