กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เลือดขึ้นหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: