กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เล่นขายของ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: