กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ว่าสาดเสียเทเสีย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: