กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไว้เนื้อเชื่อใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: