กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สวมเขา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: