กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สองหัวดีกว่าหัวเดียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: