กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สอดรู้สอดเห็น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: