กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ส่งเดช

หมายความว่า: 
คำถัดไป: