กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนอนหนังสือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: