กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวกะทิ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: