กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวราน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: