กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวเดียวกระเทียมลีบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: