กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หางแถว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: