กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวหกก้นขวิด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: