กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวหลักหัวตอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: