กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระดังงาลนไฟ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: