กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไก่หลง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: