กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไก่ได้พลอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: