กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขบเผาะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: