กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ข่มเหงคะเนงร้าย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: