กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขนมพอสมกับน้ำยา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: