กลับ
สุภาษิต คำว่า
กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: