กลับ
สุภาษิต คำว่า
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: