กลับ
สุภาษิต คำว่า
ขายผ้า เอาหน้ารอด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: