กลับ
สุภาษิต คำว่า
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: