กลับ
สุภาษิต คำว่า
คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: