กลับ
สุภาษิต คำว่า
เข้าตามตรอก ออกตามประตู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: