กลับ
สุภาษิต คำว่า
เขียนเสือให้วัวกลัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: