กลับ
สุภาษิต คำว่า
กินปูนร้อนท้อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: