กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: