กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าชิงสุกก่อนห่าม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: