กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าติเรือทั้งโกลน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: