กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าสอนหนังสือสังฆราช

หมายความว่า: 
คำถัดไป: