กลับ
สุภาษิต คำว่า
คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: