กลับ
สุภาษิต คำว่า
จับปลาสองมือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: