กลับ
สุภาษิต คำว่า
ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: