กลับ
สุภาษิต คำว่า
ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: