กลับ
สุภาษิต คำว่า
ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ถ้าจะดูให้แน่ต้องดูถึงย่าถึงยาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: