กลับ
สุภาษิต คำว่า
น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: