กลับ
สุภาษิต คำว่า
น้ำลด ตอผุด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: