กลับ
สุภาษิต คำว่า
น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: