กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กันเปิ้นก่ายขัว ตั๋วเฮาแป๋งฮาว ฟู่ฮ้างฟู่สาว หื้อมันถูกอย่าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: